Sidebar

ANCHETA SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP – Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata

Documente necesare :

- cerere tip -

- copie C.I. persoana solicitanta de ancheta sociala

- referat medical de la medicul de specialitate(original si copie)

- certificatul de incadrare in grad ce urmeaza a fi revizuit-daca este cazul(copie).

- acte doveditoare ale veniturilor realizate de persoana care urmeaza sa depuna dosarul la DGASPC Prahova.

 

Documentele necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap care se depun la D.G.A.S.P.C. Prahova– COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  -
1. CERERE TIP - se completează la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
2. ACTE DE IDENTITATE - buletin de identitate, carte de identitate - după caz -  2 copii;
3. CERTIFICAT DE NAŞTERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT  DECES, HOTĂRÂRE DIVORȚ - după caz - originale şi copii;
4. ADEVERINŢĂ DE SALARIU - după caz - original şi copie;
5. ADEVERINŢĂ DE VENIT * (pentru persoanele care nu au nici un fel de venit) - după caz - original şi copie;

 1. DECIZIE DE PENSIONARE(limita de vârstă, urmaş etc.) - după caz - original şi copie;
 2. DECIZIE MEDICALĂ DE PENSIONARE(cu gradul) - după caz - copie;
 3. CEL MAI RECENT TALON DE PENSIE- după caz - original şi copie;
 4. ANCHETĂ SOCIALĂ-  (cf. H.G. 430/2008) - original şi copie, de la primăria de domiciliu;
 5. DOCUMENTE MEDICALE:

       - Referat medical, în original, de la medicul specialist;

       - Scrisoare medicală  (cf. H.G. 430/2008)  de la medicul de familie - original;

       - Investigaţii paraclinice (analize) - copii;

       - Documente medicale cu data debutului afecţiunii (copie fişă dispensarizare, copie bilet ieşire din spital etc.) – copii.

 

ANCHETA SOCIALA PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI – Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata-

Documente necesare :

- cerere tip -

- copie certificat nastere copil

- certificat medicale, tip A5, eliberat de către medicul specialist (original si copie)

- certificatul de incadrare in grad ce urmeaza a fi revizuit-daca este cazul(copie).

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE A COPILULUI CU DIZABILITATI  ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP - Dosarul se depune la Comisia pentru Protectia Copilului Prahova.

 • copie certificat de naștere copil
 • copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul )
 • copie buletin/carte de identitate ambii părinți
 • copie certificat deces părinte (unde este cazul)
 • original adeverință de venit ambii părinți (adeverință salariat, talon de pensie, șomaj)
 • copie sentință civilă de divorț (unde este cazul)
 • copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)
 • original anchetă socială de la primăria de domiciliu, anexa cu factorii de mediu (Anexa 6 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016), raport de monitorizare (Anexa 17- Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 )și raport de evaluarea inițială (cazurile noi)
 • originale certificate medicale, tip A5( în care se trec: diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10 şi termenul de valabilitate), eliberate de către medicul specialist din cadrul unităților medicale (ambulatorii de specialitate, centre medicale, spitale) desemnate de către Direcția de Sănătate Publică
 • original fișa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie (Anexa 7 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016)
 • copii documente medicale adiționale (audiogramă vocală, audiogramă tonală, examen endoscopic ORL, examen foniatric, examen logopedic, bilete de ieșire din spital, scrisori medicale, buletine de analize, spirometrie, teste spirografice sau gazometrie sanguină, etc.)
 • original adeverinţă de preșcolar/elev de la unitatea preșcolară/școlară frecventată
 • original fișă psihopedagogică întocmită de către cadrele didactice de la grupă/ clasă (Anexa 9 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016)
 • copie certificat de orientare școlară (unde este cazul)
 • copie certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare (unde este cazul)
 • original fișă psihologică eliberată de către psihologul atestat în Psihologie Clinică (cu testarea coeficientului de dezvoltare – QD - la copiii mai mici de 3 ani și a coeficientului de inteligență – QI - la copiii de peste 3 ani)(Anexa 8 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) obligatorie pentru prima încadrare în grad de handicap. În cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap
 • original referat/caracterizare de la recuperare (logopedică, kinetoterapie, consiliere psihologică, etc.)

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.