Sidebar

ANGAJARAEA CA ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV - Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata

Poate fi încadratã cu contract individual de muncã în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:

- vârsta minimã de 18 ani împliniţi;

- nu a fost condamnatã pentru sãvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilã cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;

- are capacitate deplinã de exerciţiu;

- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare, atestatã de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

- a absolvit cel puţin cursurile învãţãmântului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor pânã la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, dupã caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cãrui razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmeazã sã îndeplineascã funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiazã de concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 7 ani.

 

Documente necesare:

 • cererea de exprimare a opţiunii pentru asistent personal, aprobată de directorul general adjunct al DGASPC si eliberare ACORD - formular emis de DGASPC;
 • copie xerox BI/CI solicitant;
 • copie xerox acte de stare civilă solicitant;
 • copie xerox acte de studiu solicitant;
 • copie xerox decizie pensie limită de vârsta a solicitantului - dacă este cazul;
 • dosar medical individual al solicitantului;
 • cazier solicitant;
 • adeverinţa de la administraţia financiară pentru solicitant că nu are venituri;
 • CV solicitant;
 • declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • copie BI/CI sau certificat de naştere pentru bolnav;
 • ancheta socială pentru asistentul personal şi bolnav;
 • copie decizie pensie pentru bolnav - dacă este cazul;
 • dispozitie curator/tutore (dacă este cazul);
 • acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.